Benevolent Society Ladies of Kastoria

President
Toula Kalapoutis

Vice President & Greek Publication
Malamati Stoumpos

Treasurer
Rose Koukoulis

Recording Secretary
Vivian Arzoumanides

Social Secretary
Irene Mousiades

Social Secretary
Mary Gerasopoulos

Social Secretary & Greek Publication
Anthoula Kaitery

Membership
A.Sandra Gougousis

Asst. Membership
Litsa Kotsidis

Honorary President & Greek Publication
Artemis Toskos

Honorary Member
Dorothy Karras

Board Of Directors

Maria Bitis
Angie Constantine
Tina Cothalis
Bessie DiCicco (Eliades)
Toula Dodes
Athena Georgiades
Agnes Katsamakis
Mary Kokkinides
Mary Papazoglou
Mary Papougenis
Aspasia Rousoulis
Penny Rousouli & English Publication
Anna Tsoukis

Calendar

kastoria.us